Yao Zheng Jia

Yao Zheng Jia ,

Taekwondo black belt 7 degree. He was learning Taekwondo 2002 to 2008 from Korean master in Da Lian Lioa Nian province. He was silver plate owner in Yan Bian Taekwondo championship in 2008, He was gained golden plate in JilIn province Tai kuang dao Championship in 2010.

Now, be a master of Taekwondo in our academy.